اگر بگوییم که حبّ خدا محبّت های دیگر را از بین می برد؛ درست است ...

اما درست تر آن است که محبّت های دیگر در سایه ی حبّ خدا جان می گیرد و روح پیدا میکند ...

.. و انسان سراسر رحمت و محبّت می شود ..

و فاش بگویم هیچکس جز آنکه دل به خدا سپرده است ... رسم دوست داشتن نمی داند ..

                                                                                                     شهید سید مرتضی آوینی

 

 

 

پ.ن: دل که آشفته ی روی تو نباشد دل نیست ..

 

+ یکشنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۱ 3:13 ; راهـ ی |